กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

  • การประชุมปฐมนิเทศ
  • การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
  • การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
  • ปัจฉิมนิเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1
กิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1

23 Jun, 2022

การจัดกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลผลการศึกษาโครงการด้วยการนำสื่อมวลชนชมสถานที่จริงของพื้นที่ศึกษาโครงการ...
อ่านต่อ ...
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

28 Mar, 2022

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และเสนอเหตุผลความจำเป็นในการพัฒนาโครงการ แนวคิด และร่างแบบของโครงการ ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
อ่านต่อ ...