ลักษณะที่ตั้งของโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่างภายในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ โดยทำการปรับปรุงคลองเดิม ขุดคลองใหม่ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำตามแนวคลอง เพื่อรับน้ำจากคลองมหาสวัสดิ์ และปล่อยน้ำลงคลองภาษีเจริญ

ที่มาและสภาพปัญหา

เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จนถึงชายทะเล และ/หรือปริมาณน้ำหลากบริเวณด้านเหนือคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จำเป็นต้องระบายน้ำเข้ามาในพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยระบายน้ำทั้งในแนวเหนือ-ใต้ ออกสู่ทะเลร่วมกับการผันน้ำออกทางแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เกินกว่าศักยภาพของสถานีสูบน้ำเดิม ที่มีริมแม่น้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเก็บน้ำและนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง

ความจำเป็นและความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (Street Canal)
  • คลองระบายน้ำในแนวเหนือ-ใต้ ช่วงคลองมหาสวัสดิ์-คลองภาษีเจริญ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบกับคลองระบายน้ำที่มีอยู่เดิมมีจำนวนน้อยและขนาดเล็ก ทำให้มีข้อจำกัดในการระบายน้ำ
  • ในอนาคตมีแผนการก่อสร้างอุโมงค์คลองทวีวัฒนา ซึ่งจะรองรับการระบายน้ำในพื้นที่คลองมหาสวัสดิ์-คลองภาษีเจริญ ซึ่งจะรองรับการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงไม่สามารถช่วยเหลือพื้นที่ในเขตจังหวัดนครปฐมได้
แผนที่ตั้งโครงการ

ในอนาคตมีแผนการก่อสร้างอุโมงค์คลองทวีวัฒนา ซึ่งจะรองรับการระบายน้ำในพื้นที่คลองมหาสวัสดิ์-คลองภาษีเจริญ ซึ่งจะรองรับการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงไม่สามารถช่วยเหลือพื้นที่ในเขตจังหวัดนครปฐมได้