วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จนถึงชายทะเล โดยระบายน้ำทั้งในแนวเหนือ-ใต้ ออกสู่ทะเลร่วมกับการผันน้ำออกทางแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เกินกว่าศักยภาพองสถานีสูบน้ำเดิมที่มีอยู่บริเวณริมแม่น้ำ และการปรับปรุงประสิทธิภาพให้สามารถเพิ่มการระบายน้ำได้ดีขึ้นและมีความต่อเนื่องนำน้ำออกสู่อ่าวไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการน้ำเพื่อการกักเก็บน้ำ และนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง