ที่มาและความสำคัญ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นแหล่งน้ำสายสำคัญครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย ด้วยปริบาณฝนตกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุทำให้เกิดน้ำหลาก จนแม่น้ำเจ้าพระยา ลำน้ำสาข และลำน้ำอื่น ๆ รวมทั้งช่องทางการระบายน้ำต่าง ๆ ทั้งด้านฝังตะวับตกและฝั่งตะวันออก ทำได้ไม่เต็มศักยภาพ คลองหลายสายยังขาดความต่อเนื่อง ระบายน้ำลงสู่สุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างและอ่าวไทยไม่ทัน ทำให้พื้นที่ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

กรมชลประทาน มีโครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุด คือโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก (ปี 2557-2560) ได้เสนอแผนรวมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ

ปี 2564กรมชลประทาน ได้มอบให้ กิจการร่วมค้า PY PC JV ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ ของแผนงานที่ 4 โครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานฝั่งตะวันตก ใน 9 แผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองแนวลิขิต สามารถระบายน้ำได้ 30 ลบ.ม./วินาที