ขอบเขตของงานสำรวจออกแบบ

1. งานปรับปรุง/ขุดลอกคลองและอาคารประกอบ ประกอบด้วย

 • 1.1 คลองสามบาท (ช่วงจากคลองสามบาท-คลองวัฒนา) อัตราการระบายน้ำ 30 ลบ.ม./วินาที
 • 1.2 เกาะกลางถนนพุทธมณฑลสาย 5 (ช่วงจากคลองวัฒนา-คลองถนน) อัตราการระบายน้ำ 30 ลบ.ม./วินาที
 • 1.3 คลองฉ่าง (คลองถนน-คลองฉาง) อัตราการระบายน้ำ 30 ลบ.ม./วินาที
 • 1.4 ประตูระบายน้ำปากคลองสามบาท (ด้านคลองมหาสวัสดิ์) พร้อมทั้งรื้อถอนประตูระบายน้ำคลองสามบากเดิม
 • 1.5 ประตูระบายน้ำบริเวณฝั่งขวาของถนนพุทธมณฑลสาย 5 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ปตร. ในคลองสามบาท
  ปตร.คลองวัฒนา และปตร.ในคลองฉาง
 • 1.6 ไซฟ่อนในคลองถนนพุทธมณฑลสาย 5 ลอดใต้คลองเดิม จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
       - ไซฟอนลอดคลองหัวคนเพลง
       - ไซฟอนลอดคลองบางกระทึก
       - ไซฟอนลอดคลองยายสา
       - ไซฟ่อนลอดคลองฉาง 2
 • 1.7 ทรบ. ในคลองถนนพุทธมณฑลสาย 5
 • 1.8 อาคารประกอบในคลองถนนพุทธมณฑลสาย 5 ประกอบด้วย
       - สะพานกลับรถข้ามคลองถนนพุทธมณฑลสาย 5

2. งานอุโมงค์และสถานีสูบน้ำ

 • 2.1 อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองแนวลิขิต 1 (ช่วงจากปลายคลองฉาง-คลองภาษีเจริญ) อัตราการระบายน้ำ 30 ลบ.ม./วินาที
 • 2.2 งานอาคารรับน้ำปากอุโมงค์ 
 • 2.3 งานอาคารรับน้ำตามแนวอุโมงค์ 
 • 2.4 งานสถานีสูบน้ำปลายอุโมงค์