ระยะเวลาการดำเนินงาน

การดำเนินงานทั้งหมดของโครงการกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน

540

วัน

วันเริ่มปฏิบัติงาน

1 กรกฎาคม 2564

สิ้นสุดสัญญา 

22 ธันวาคม 2565

ความก้าวหน้าของโครงการ

81.4%