การประชุมปฐมนิเทศโครงการ

งานสำรวจ ออกแบบ โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

  • เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา เช่น ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการดำเนินการ พื้นที่ศึกษา สาระสำคัญและลักษณะโครงการ เป็นต้น
  • เพื่อรับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาออกแบบโครงการ ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชนในพื้นที่ และประชาชน

โดยได้ดำเนินการจัดประชุมทั้งหมด 2 เวที มีรายละเอียดดังนี้

  • เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารหอประชุมอำเภอพุทธมณฑล ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 คน
  • เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 84 คน

ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ประชาชนผู้สนใจ หน่วยงานเจ้าของโครงการ และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

ภาพบรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศโครงการ

เวทีที่ 1วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารหอประชุมอำเภอพุทธมณฑล

เวทีที่ 2วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร