การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

งานสำรวจ ออกแบบ โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และเสนอเหตุผลความจำเป็นในการพัฒนาโครงการ แนวคิด และร่างแบบของโครงการ ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

โดยได้ดำเนินการจัดประชุมทั้งหมด 2 เวที มีรายละเอียดดังนี้

  • เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
    โดยได้รับเกียรติจาก นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสามพราน เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 51 คน
  • เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 เทศบาลตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
    โดยได้รับเกียรติจาก นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 65 คน

ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ หน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ประชาชนผู้สนใจ หน่วยงานเจ้าของโครงการ และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

เวทีที่ 1วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เวทีที่ 2วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 เทศบาลตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร