การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2

งานสำรวจ ออกแบบ โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และเสนอเหตุผลความจำเป็นในการพัฒนาโครงการ แนวคิด และร่างแบบของโครงการ ให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

โดยได้ดำเนินการจัดประชุมทั้งหมด 2 เวที มีรายละเอียดดังนี้

  • • เวทีที่ 1 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  • • เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ หน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ประชาชนผู้สนใจ หน่วยงานเจ้าของโครงการ และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา

ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2

เวทีที่ 1วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เวทีที่ 2วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร