กิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1

งานสำรวจ ออกแบบ โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอข้อมูลผลการศึกษาโครงการด้วยการนำสื่อมวลชนชมสถานที่จริงของพื้นที่ศึกษาโครงการและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามประเด็นที่สงสัยจากผู้บริหารของกรมชลประทานและผู้เชี่ยวชาญของโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ผู้บริหารกรมชลประทาน สื่อมวลชน และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา